หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • แผนกวิชาช่างยนต์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน <download>
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ <download>
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า <download>
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนอกส์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง <download>
 • แผนกวิชาการบัญชี <download>
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ <download>
 • แผนกวิชาคหกรรม <download>
 • แผนกวิชาการโรงแรม <download>

 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • แผนกวิชาช่างยนต์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน <download>
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ <download>
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า <download>
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนอกส์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง <download>
 • แผนกวิชาการบัญชี <download>
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ <download>
 • แผนกวิชาคหกรรม <download>
 • แผนกวิชาการโรงแรม <download>

 

แผนการเรียน ปวช-ปวส 54

 • แผนกวิชาช่างยนต์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน <download>
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ <download>
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า <download>
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนอกส์ <download>
 • แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง <download>
 • แผนกวิชาการบัญชี <download>
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ <download>
 • แผนกวิชาคหกรรม <download>
 • แผนกวิชาการโรงแรม <download>

 

ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่1/54

 • ตารางเรียนช่างยนต์ <download>
 • ตารางเรียนช่างกลโรงงาน <download>
 • ตารางเรียนช่างเชื่อมโลหะ <download>
 • ตารางเรียนช่างไฟฟ้า <download>
 • ตารางเรียนช่างอิเล็กทรอนอกส์ <download>
 • ตารางเรียนช่างก่สร้าง <download>
 • ตารางเรียนบัญชี <download>
 • ตารางเรียนคอมพิวเตอร์ <download>
 • ตารางเรียนคหกรรม <download>
 • ตารางเรียนการโรงแรม <download>

 

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/54

 • ตารางสอนช่างยนต์ <download>
 • ตารางสอนช่างกลโรงงาน <download>
 • ตารางสอนช่างเชื่อมโลหะ <download>
 • ตารางสอนช่างไฟฟ้า <download>
 • ตารางสอนช่างอิเล็กทรอนอกส์ <download>
 • ตารางสอนช่างก่สร้าง <download>
 • ตารางสอนบัญชี <download>
 • ตารางสอนคอมพิวเตอร์ <download>
 • ตารางสอนคหกรรม <download>
 • ตารางสอนการโรงแรม <download>
 • ตารางสอนเทคนิคพื้นฐาน<download>
 • ตารางสอนแผนกสามัญ-สัมพันธ<download>