ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน หน้าประตู (อ่าน 334) 05 ก.ย. 60
แนวปฏิบัติงานและการแต่งกายของบุคลากร (อ่าน 247) 05 ก.ย. 60
ประกาศเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 272) 17 ส.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมองค์การนักวิชาชีพ 2560 (อ่าน 340) 12 ก.ค. 60
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ (อ่าน 314) 12 ก.ค. 60
คำสั่งดำเนินงาน โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ (อ่าน 324) 12 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2560 (อ่าน 333) 12 ก.ค. 60
แบบฟอร์มหลักสูตระยะสั้นฐานสมรรถนะ (อ่าน 390) 30 มิ.ย. 60
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 (อ่าน 376) 16 มิ.ย. 60
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู 2560 (อ่าน 354) 10 มิ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 365) 09 มิ.ย. 60
เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง sar ประจำปีการศึกษา 2559 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 427) 07 มิ.ย. 60
เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง sar ประจำปีการศึกษา 2559 บทสรุปผู้บริหาร (อ่าน 345) 07 มิ.ย. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ 1-2560 (อ่าน 300) 29 พ.ค. 60
ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (อ่าน 385) 25 พ.ค. 60
ตัวอย่างข้อสอบ v-net คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ปวช-ปวส (อ่าน 2226) 23 ก.พ. 60
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (อ่าน 487) 13 ม.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 486) 21 พ.ย. 59
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน รอบที่ 2 (อ่าน 502) 31 ต.ค. 59
ปฎิทินกิจกรรมกลางภาคเรียน 2-59 (อ่าน 428) 31 ต.ค. 59
รายชื่อกรรมการรับผิดชอบกีฬาสี (อ่าน 385) 31 ต.ค. 59
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน home room (อ่าน 302) 31 ต.ค. 59
แต่งตั้งครูเวรหน้าเสาธง (อ่าน 387) 31 ต.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2559 (อ่าน 399) 18 ต.ค. 59
คำสั่งเวรยามเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 373) 17 ต.ค. 59
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (อ่าน 370) 29 ส.ค. 59
คำสั่งเวรยามเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 415) 05 ส.ค. 59
คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 460) 06 ก.ค. 59
ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ (อ่าน 586) 29 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรมกลาง ภาคที่๑/๒๕๕๙ (อ่าน 403) 29 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานแผนธุรกิจรวมช่างเชอร์วิส ปีการศึกษา๒๕๕๘ ไฟล์ที่๒ (อ่าน 410) 20 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานแผนธุรกิจรวมช่างเชอร์วิส ปีการศึกษา๒๕๕๘ ไฟล์ที่๑ (อ่าน 404) 20 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 464) 20 มิ.ย. 59
ดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเอง (sar) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ (อ่าน 385) 20 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่างกลโรงงาน (อ่าน 434) 15 มิ.ย. 59
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 442) 15 มิ.ย. 59
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 465) 15 มิ.ย. 59
ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูช่างกลโรงงาน (อ่าน 426) 13 มิ.ย. 59