แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1178898
Page Views 1276474
ประวัติวิทยาลัย

                          ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                                                                                                    

      ๑.๑ ข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ชื่อภาษาไทย

:วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

English Name

:Wangsapungindustrialandcommunityeducation college

สถานที่ตั้ง          

:๑๘๘หมู่๓บ้านโนนสว่างตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐

ปรัชญา               

:  ความรู้คู่คุณธรรม นำปฏิบัติ วิสัยทัศน์กว้างไกล

ตราประจำวิทยาลัย

เสมาธรรมจักร

สีประจำวิทยาลัย

ม่วง - เหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

:  ต้นราชพฤกษ์

Website                    

:  www.wic.ac.th

Email                       

:  wicacthc@wicacth.com

โทรศัพท์           

๐๔๒-๘๑๐๒๖๑,๐๔๒-๘๑๐๒๖๓

โทรสาร             

:  ๐๔๒-๘๑๐๒๖๒

๑.๒ ประวัติการจัดตั้ง                          

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่นในระดับอำเภอมีประวัติการจัดตั้ง ดังนี้

.ศ.๒๕๔๐    ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เมื่อวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๔๐ 

.ศ.๒๕๔๑    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เป็นเงิน ๒๘,๔๓๐,๗๘๐บาท        

.ศ.๒๕๔๒    ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

.ศ.๒๕๔๓    ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๓ชั้น        

.ศ.๒๕๔๔    ดำเนินการสำรวจวางผังระบบไฟฟ้า  

.ศ.๒๕๔๕    ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบท่อจ่ายอากาศอัด

.ศ.๒๕๔๖    ดำเนินการกั้นห้องอาคารโรงฝึกงานและทำพื้นอีพ็อกซี่

.ศ.๒๕๔๗ – ปัจจุบัน มีการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

อยู่อย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยบนพื้นที่ ๙๕ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา การเดินทางสัญจรโดยทางบกตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ถนนมะลิวัลย์ (เลย-ขอนแก่น) โดยมีระยะทางโดยประมาณจากอำเภอเมืองเลย ๑๖ กิโลเมตร และอำเภอวังสะพุง ๖ กิโลเมตร