ข้อมูลอาคารและสถานที่
อาคารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ป้ายด้านหน้าวิทยาลัย
อาคารอำนวยการ
อาคารพาณิชยกรรม
ถนนรอบวิทยาลัย
ถนนหน้าวิทยาลัย
หน้าอาคารพัสดุ
อาคารช่างอุตสาหกรรม
อาคารศูนย์อินเตอร์เน็ต
อาคารพาณิชยกรรม