เจ้าหน้าที่

นางเย็นฤดี นามวงษ์
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวเรณุกา โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวสตรีรัตน์ ผันเหล็ก
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวคฬาณา ภูวิจารย์
เจ้าหน้าที่งานแผน

นางสาวดวงดาว โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวพัชรีญา สารวงษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวพรรณทิวา ศรีอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชุติกาญน์ สีหา
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวสุวิษา ศรีอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวกนกวรรณ สารวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ