ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางเย็นฤดี นามวงษ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเรณุกา โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวดวงดาว โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวสุภาพร สุริยวรากุล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนรินทร คำเหลือง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

นายคัมภีร์ ตรีภพ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวศศิธร สารวงษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม