ครู-อาจารย์

นางอรทัย พรอินทร์
พนักงานราชการครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุกัลยา ตอเงิน
ครูคศ.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนภัทร แก้วลินขวา
ครูจ้างสอน แผนกการตลาด

นางสาวศิรินันท์ ทองโสด
ครูจ้างสอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจารุเนตร แพงศรี
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกการตลาด

นายสันติประชา ดอนชุม
ครูคศ.1 หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายจอห์น จันทะวัน
ครูคศ.1 หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
ครูคศ.1 หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี
ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นางปรารถนา สุขทองสา
ครูคศ.2 หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางปาริชาต น้อยดี
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกอาหาร

นางสาวแก้วกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์
ครูจ้างสอน หัวหน้าแผนกการโรงแรม

นายพงศธร สุริยวรากุล
ครูจ้างสอน แผนกเชื่อมโลหะ

นายอำนาจ แก้วทิพย์
ครูจ้างสอน แผนกช่างยนต์

นายสมทบ จันทร์ห่วง
พนักงานราชการครู แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายสุริยา คงพลปาน
ครูจ้างสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายอภิชาติ สุวรรณคำ
พนักงานราชการครู หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายจักรพงษ์ แถวบุญตา
ครูจ้างสอน แผนกช่างยนต์

นายจิรานุวัฒน์ สัตนาโค
ครูจ้างสอน แผนกช่างกลโรงงาน

นายเลิศมงคล สุขสมบูรณ์
ครูจ้างสอน แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายกฤติณ หวานฉ่ำ
ครูจ้างสอน แผนกช่างยนต์

นายประสาน ทุมดี
ครูคศ.2 แผนกช่างยนต์

นายอิทธิพล วรรณวงศ์
ครูผู้ช่วย แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพล วรขันธ์
ครูจ้างสอน แผนกช่างยนต์

นายฉัตรวัต ศิลาเกษ
ครูจ้างสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายญาณเดช ไชยเจริญ
ครูจ้างสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายไกรสุวิทย์ บุตรเต
ครูจ้างสอน แผนกไฟฟ้ากำลัง

นางสาว จริยาพร ประภาการ
ครูจ้างสอนแผนกการโรงเเรม

นางภูธินี ใจภักดี
ครู คศ.3 หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นางยุภา เกตบุตร
ครูจ้างสอน แผนกการบัญชี

นางพัทธนันท์ เชื้อบุญมี
พนักงานราชการครู แผนกการบัญชี

นายเดชา พุทธมาตย์
ครูคศ.2 แผนกช่างยนต์

นางสาวจุรีรัตน์ ยศสุธรรม
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นางวิภารัศมิ์ ศรีหริ่ง
พนักงานราชการครู แผนกการบัญชี

นางสาวบางหยาด พุทธมาตย์
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาววราภรณ์ ชาวดร
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวแพงเพชร ภูวิจารย์
ครู คศ.1 แผนกสามัญสัมพันธ์

นายดำรงค์เกียรติ แพงศรี
ครูคศ2 แผนกช่างยนต์

นายนิรันด์ ทากอง
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร สุทธิธรรมา
ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์

นายกรกช ขำสว่าง
ครูจ้างสอน แผนกอาหารและโภชนาการ

นายวิเชียร ผงอ้วน
ครู คศ.1 แผนกช่างกลโรงงาน